- Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen pedicure praktijk Prins Pedicure en een client waarop prins pedicure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk afgeweken.

Inspanningen Prins Pedicure

Prins pedicure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Prins pedicure zal voor zover mogelijk de client inlichten over financiële consequenties van de wijzing of aanvulling van de behandeling.

Afspraken

Bij verhindering moet de client de afspraak zo spoedig mogelijk afzeggen, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden bij prins pedicure. Indien de client deze verplichting niet of tijdig nakomt mag prins pedicure de behandeling doorberekenen.  Indien de client later dan 5 min binnenkomt mag prins pedicure de tijd van de behandeling inkorten en het tarief van de behandeling doorberekenen.

Bij verhindering van prins pedicure meld prins pedicure dit zo spoedig mogelijk.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht wat de wet daarover zegt.

Betaling

Prins Pedicure heeft alle prijzen voor behandelingen en producten vermeld in de praktijk. De prijzen zijn inclusief btw. Eventuele prijsverhogingen worden 2 maanden van tevoren aangegeven in de praktijk. Aanbieding zijn geldig in de aangegeven looptijd en zolang de voorraad strekt.

Eventueel betalen in termijnen is niet mogelijk. Client betaald de behandeling/ producten contant in de praktijk.

De client voorziet Prins Pedicure tijdens de 1e behandeling van alle gegevens, waarvan Prins Pedicure aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de client redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Prins Pedicure neemt de persoonlijke gegevens op in een kaarten bak en gaat hier vertrouwelijk mee om. Prins Pedicure behandelt de vertrouwelijke gegevens van de client volgens de richtlijnen Prins Pedicure bescherming persoonsgegevens. Prins Pedicure zal de gegevens van de client niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de client.

Geheimhouding

Prins pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijk informatie die de client heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de client is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Prins Pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Aansprakelijkheid

Prins Pedicure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Prins Pedicure is uitgegaan van de door client verstrekte onjuiste/ en of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Prins Pedicure is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de client mee heeft genomen naar de praktijk.

Beschadiging en Diefstal

 

Prins Pedicure heeft het recht om een schadevergoeding te eisen van de client indien de client meubilair, apparatuur of producten beschadigd. Bij diefstal wordt het gelijk bij de politie gemeld.

 

Klachten

Indien de client niet tevreden is over en de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Prins Pedicure.  Prins Pedicure moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is zal Prins Pedicure de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de client aantoonbaar zinloos is geworden en de client dit schriftelijk kenbaar maakt.

De client behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de client na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen heeft Prins Pedicure het recht de client de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgaaf redenen.

 

Op elke overeenkomst tussen Prins Pedicure en de client is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds en de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.